GRAFIK A MALÍŘ

Mgr. Karel Musil

Narozen 13. 1. 1982 v Liberci (Czech Republic).

Výtvarná tvorba je pro Karla Musila stěžejní činností už od jeho dětských let. Již na základní škole vznikaly jeho první kresby ovlivněné surrealismem a dílem Zdeňka Buriana. Nemalou měrou byl také ovlivněn aktivitami svého otce, který byl činný též na poli výtvarném a značnou měrou ho inspiroval v jeho prvních krůčcích.

Karel Musil se na základní škole poprvé díky paní učitelce Haně Maruškové seznamuje s tiskem na hlubotiskovém grafickém lisu. Zatímco se ostatní žáci věnují dílenské práci, a seznamují se s prací s nářadím, on provádí v ústraní dílny své první tisky na satinýrce. Destičky zprvu vznikají v technice suché jehly.

V roce 1997 Karel Musil nastupuje na Střední uměleckou školu v Liberci obor propagační grafika.

Zde získává své další zkušenosti s tiskem grafických listů. Vytváří volné grafiky s tématy zabývajícími se lidskou existencí a vztahy mezi muži a ženami. Jeho tvorba jde už čistě figurální cestou. Prostřednictvím znázorněných postav vyjadřuje své pocity. Deformuje je a přetváří je v objekty, které zaujímají své místo v jakémsi theatru mundi. Navštěvuje ateliér akademického malíře Jaroslava Švihli, který mu zprostředkuje tisk svých grafik ve volném čase, a je mu rádcem při zhotovení tisku.

Za studií na střední škole se také poprvé prostřednictvím libereckého sběratele Ladislava Dvořáka seznamuje s českým spolkem sběratelů a přátel ex libris. Pan Dvořák jej doporučí sběrateli ex libris Slavomíru Solařovi, který svou vášeň pro ex libris projevuje také tím, že tiskne některým autorům z jejich matric. Na popud Slavomíra Solaře si autor kupuje svůj vlastní grafický lis, a stává se tak nezávislým v práci s lisem. Vznikají jeho první ex libris zhotovené technikou suché jehly, které už od této doby tiskne on sám.

V roce 2002 se Mgr. Karel Musil stává studentem Jihočeské univerzity pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Studuje obor Učitelství výtvarné výchovy pro základní a umělecké školy. Jeho činnost na poli ex libris pokračuje a zájem sběratelů o jeho tvorbu se prohlubuje. Svojí oblíbenou techniku suché jehly rozšiřuje o zdrsňování ruletou a mezzotintou. Dociluje tak ve své práci jemnějších nuancí a přechodů. V roce 2005 získává 1. cenu na XI. trienále v Chrudimi ve studentské kategorii.

V jeho grafických listech a ex libris se objevuje nový prvek. Postavy na jeho tiscích jsou rozrušovány strukturami, jejich těla jsou zvrásňována a členěna. Podstatným prvkem se stává náznak pohybu a dynamizace. Často jde o proud energie, která vyvěrá z nitra a v jakémsi duchovním splynutí s okolním prostředím a to nejčastěji s vesmírným prostorem. Autor už nechce diváka děsit a připomínat to zlé co jest v člověku. Jeho hlavními tématy se stává člověk jako duchovní bytost spjatá s vesmírem a v nemalé míře žena a její krása. Autor sám tvrdí, že žena se pro něj stala stěžejním tématem.

Výsledkem činnosti Karla Musila na poli ex libris je několik desítek ex libris pro zahraniční i tuzemské sběratele.

Bc. Lada Nečasová